TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

VỀ Mona Media “Mona Media” – tình yêu vô điều kiện từ tâm – cái tên chính là cách đội ngũ trường mầm non Mona Media tự nhủ với bản thân mình mỗi ngày. Không có tình yêu vô điều kiện thì sẽ không thể phụng sự trẻ đúng nghĩa.

Cái tên “Mona Media” cũng chứa đựng những giá trị, hay nguyên tắc quan trọng mà chúng tôi hướng đến:

*Mona Media: Các môi trường của Mona Media sẽ áp dụng thuần phương pháp và tinh thần Mona Media.

*Mona Media: “Để hỗ trợ cuộc sống, để nó tự do, tự nó mở ra, đó là nhiệm vụ cơ bản của nhà giáo dục.” (Mona Media)

*Mona Media: “Trẻ con, ngay từ khi cai sữa, đã bắt đầu tiến về phía sự độc lập.” (Mona Media)

*Mona Media: Người lớn trong môi trường Mona Media phải qua huấn luyện và đã có nhận thức, có chuyển hóa.

*Mona Media: hợp nhất nhân cách; hội nhập cộng đồng. 

” Chúng ta sẽ đi cùng nhau trên con đường cuộc sống này, vì vạn vật đều là một phần của vũ trụ và được kết nối với nhau để tạo nên một thể thống nhất. “

~ Mona Media

Mona Media cam kết luôn nỗ lực hết mình để mang giá trị của giáo dục đến với trẻ em – nền giáo dục nơi trẻ là trung tâm, hướng về trẻ để phụng sự trẻ. Từ đó trẻ được khơi mở những tiềm năng để là chính mình với sự riêng biệt, độc đáo như một cá nhân, và là một thành viên của cộng đồng như một nhân tố hài hòa, đóng góp vào sự phát triển chung của một xã hội hòa bình và văn minh.